Hướng dẫn sử dụng

  1. Đăng ký tài khoản

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form Đăng ký tài khoản, nhập đầy đủ các thông tin tài khoản muốn đăng ký

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Đăng ký”

Kết quả: Đăng ký tài khoản thành công, tự động đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký

E bổ sung giúp A: Đăng ký bằng FB, Google nhé

  1. Đăng nhập bằng facebook

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Đăng nhập" hoặc “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form “Đăng nhập" hoặc “Đăng ký tài khoản”, nhấn nút “Đăng nhập bằng facebook"

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Đăng ký”

Kết quả: Đăng ký tài khoản thành công, tự động đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký

  1. Đăng nhập bằng google

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Đăng nhập" hoặc“Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form “Đăng nhập” hoặc “Đăng ký tài khoản”, nhấn nút “Đăng nhập bằng google"

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Đăng ký”

Kết quả: Đăng ký tài khoản thành công, tự động đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký

  1. Đăng nhập

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form đăng nhập, nhập email và mật khẩu 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, nhấn nút “Đăng nhập”

Kết quả: Đăng nhập thành công vào hệ thống

  1. Đăng ký tài khoản

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form Đăng ký tài khoản, nhập đầy đủ các thông tin tài khoản muốn đăng ký

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Đăng ký”

Kết quả: Đăng ký tài khoản thành công, tự động đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký

E bổ sung giúp A: Đăng ký bằng FB, Google nhé

  1. Đăng nhập bằng facebook

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Đăng nhập" hoặc “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form “Đăng nhập" hoặc “Đăng ký tài khoản”, nhấn nút “Đăng nhập bằng facebook"

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Đăng ký”

Kết quả: Đăng ký tài khoản thành công, tự động đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký

  1. Đăng nhập bằng google

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Đăng nhập" hoặc“Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form “Đăng nhập” hoặc “Đăng ký tài khoản”, nhấn nút “Đăng nhập bằng google"

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Đăng ký”

Kết quả: Đăng ký tài khoản thành công, tự động đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký

  1. Đăng nhập

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form đăng nhập, nhập email và mật khẩu 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, nhấn nút “Đăng nhập”

Kết quả: Đăng nhập thành công vào hệ thống

  1. Cập nhật hồ sơ cá nhân

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Hồ sơ cá nhân” để vào xem thông tin hồ sơ cá nhân

Bước 2:  Tại màn hình hồ sơ cá nhân, người dùng có thể chọn qua lần lượt các tab Thông tin, CMND, Địa chỉ, Ảnh-video, Bằng cấp, Kinh nghiệm để xem và cập nhật thông tin cá nhân.

Bước 3: Sau khi cập nhật thông tin, nhấn nút “Lưu thông tin”

Kết quả: Cập nhật hồ sơ cá nhân thành công

  1. Đăng bài để trở thành gia sư

Bước 1: Nhấn vào nút “Trở thành gia sư” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Lần lượt nhập các thông tin từng tab > nhấn “Tiếp tục” để sang tab tiếp theo

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Lưu thông tin” để hoàn thành tạo bài viết.

Nhấn nút “Quay lại” để quay về các tab trước đó nếu muốn chỉnh sửa lại các thông tin ở tab trước.

Kết quả: Tạo bài viết thành công, sau khi tạo bài viết thành công thì hiển thị màn hình Quản lý khoá học.

  1. Quản lý tin đăng

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý tin đăng” để vào quản lý các tin đã đăng

Bước 2: Màn hình quản lý tin đăng sẽ hiển thị toàn bộ các bài viết của gia sư đã đăng. 

 • Đối với các bài đăng chưa được duyệt sẽ hiển thị trạng thái “Chờ duyệt”

 • Đối với các bài đăng đã được phê duyệt sẽ hiển thị trạng thái “Đã duyệt”

 • Đối với các bài đăng đang lưu nháp sẽ hiển thị trạng thái “Bản nháp"

Kết quả: Hiển thị màn hình Quản lý tin đăng.

  1. Chỉnh sửa tin đăng 

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý tin đăng” để vào quản lý các tin đã đăng

Bước 2: Màn hình quản lý tin đăng sẽ hiển thị toàn bộ các bài viết của gia sư đã đăng. 

 • Đối với các bài đăng chưa được duyệt sẽ hiển thị trạng thái “Chờ duyệt”

 • Đối với các bài đăng đã được phê duyệt sẽ hiển thị trạng thái “Đã duyệt”

 • Đối với các bài đăng đang lưu nháp sẽ hiển thị trạng thái “Bản nháp"

Bước 3: Nhấn nút “Sửa" để thực hiện chỉnh sửa lại các thông tin bài đăng

Bước 4: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, sau đó nhấn nút “Lưu thông tin" để lưu các thông tin vừa nhập

 • Nhấn nút “Huỷ" để huỷ các thông tin vừa nhập, các trường thông tin quay về hiển thị như ban đầu.

E thêm màn hình chỉnh sửa tin giúp A nhé.

Kết quả: Lưu chỉnh sửa bài đăng thành công

  1. Tắt tin đăng

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý tin đăng” để vào quản lý các tin đã đăng

Bước 2: Tại màn hình Quản lý tin đăng, nhấn nút “Tắt" ở các bài đăng đang có trạng thái “Mở" để tắt hiển thị bài đăng

Kết quả: Tắt bài đăng thành công, bài đăng sẽ không còn hiển thị cho người khác thấy nữa.

  1. Mở tin đăng

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý tin đăng” để vào quản lý các tin đã đăng

Bước 2: Tại màn hình Quản lý tin đăng, nhấn nút “Mở" ở các bài đăng đang ở trạng thái “Tắt" để mở hiển thị bài đăng

Kết quả: Mở bài đăng thành công, bài đăng sẽ hiển thị cho người khác thấy

  1. Xem chi tiết tin đăng    

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý tin đăng” để vào quản lý các tin đã đăng

Bước 2:  Tại màn hình Quản lý tin đăng, nhấn icon hình con mắt ở mỗi bài đăng

Kết quả: Hiển thị màn hình thông tin chi tiết bài đăng.

  1. Đăng ký dạy

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, kéo xuống dưới phần “Bài đăng mới nhất”, nhấn nút “Đăng ký dạy" ở bài đăng bạn muốn đăng ký dạy

Hoặc có thể đăng ký dạy từ các màn hình: 

 • Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào mục “Lớp mới" ở phần “Khám phá wizi", nhấn vào nút “Đăng ký dạy" ở bài đăng bạn muốn đăng ký. Có thể lọc theo các điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm bài đăng phù hợp

 • Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào 1 môn học ở phần “Các môn học", nhấn vào nút “Đăng ký dạy" ở bài đăng bạn muốn đăng ký. Có thể lọc theo các điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm bài đăng phù hợp

 • Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào 1 thành phố ở phần “Thành phố", nhấn vào nút “Đăng ký dạy" ở bài đăng bạn muốn đăng ký. Có thể lọc theo các điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm bài đăng phù hợp

 • Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào 1 trung tâm gia sư ở phần “Trung tâm gia sư". Tại màn hình thông tin trung tâm gia sư, tại phần “Các lớp mới tìm gia sư", nhấn nút “Đăng ký dạy" ở bài đăng bạn muốn đăng ký

 

Bước 2: Tại màn hình Gia sư đăng ký dạy, nhập các thông tin, sau đó nhấn nút “Hoàn thành"

Kết quả: Đăng ký dạy thành công, yêu cầu đăng ký dạy sẽ được gửi tới trung tâm. Trong vòng 48 giờ trung tâm sẽ trả lời yêu cầu của bạn

  1. Đăng ký học

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, kéo xuống dưới phần “Gia sư tiêu biểu”, nhấn nút “Đăng ký học" ở bài đăng bạn muốn đăng ký học

Hoặc có thể đăng ký học từ các màn hình: 

 • Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào mục “Gia sư tiêu biểu" ở phần “Khám phá wizi", nhấn vào nút “Đăng ký học” ở bài đăng bạn muốn đăng ký. Có thể lọc theo các điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm bài đăng phù hợp

 • Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào 1 trung tâm gia sư ở phần “Trung tâm gia sư". Tại màn hình thông tin trung tâm gia sư, tại phần “Gia sư của trung tâm", nhấn nút “Đăng ký học" ở bài đăng bạn muốn đăng ký

 • Mỗi gia sư có thể vừa làm gia sư của lớp học này nhưng là học sinh của lớp học khác.

Bước 2: Tại màn hình Gia sư đăng ký học, nhập các thông tin, sau đó nhấn nút “Hoàn thành"

Kết quả: Đăng ký học thành công, yêu cầu đăng ký học sẽ được gửi tới gia sư. Trong vòng 48 giờ gia sư sẽ trả lời yêu cầu của bạn.

  1.  Quản lý yêu cầu khoá học

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý yêu cầu khoá học” 

Bước 2: Màn hình Quản lý yêu cầu khoá học gồm 3 tab: 

 • Tab “Tất cả" hiển thị toàn bộ danh sách yêu cầu khoá học

 • Tab “Giáo viên" hiển thị toán bộ danh sách yêu cầu đăng ký học các lớp học của gia sư đã đăng

 • Tab “Học sinh" hiển thị toàn bộ danh sách các lớp học mà gia sư yêu cầu đăng ký học

 • Mỗi yêu cầu có tối đa 48 giờ để trả lời, nếu quá 48 giờ mà bạn không vào xác nhận hoặc không được xác nhận thì yêu cầu đó sẽ hiển thị “Đã hết hạn". Các yêu cầu đã hết hạn thì chỉ có thể xem chi tiết chứ không vào xác nhận được nữa.

Kết quả: Hiển thị màn hình Quản lý yêu cầu khoá học

  1.  Đồng ý yêu cầu khoá học

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý yêu cầu khoá học” 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý yêu cầu khoá học, nhấn “Xem chi tiết" ở 1 yêu cầu khoá học

 • Để biết được yêu cầu là yêu cầu học khoá học của bạn thì dựa vào dòng thời gian “Bạn còn xxhyy để trả lời”, hoặc nhấn vào tab “Giáo viên"

 • Chỉ xác nhận được với các yêu cầu còn thời hạn trả lời

Bước 3: Nhấn nút “Đồng ý"

Kết quả: Đồng ý yêu cầu học thành công 

  1.  Từ chối yêu cầu khoá học

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý yêu cầu khoá học” 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý yêu cầu khoá học, nhấn “Xem chi tiết" ở 1 yêu cầu khoá học

 • Để biết được yêu cầu là yêu cầu học khoá học của bạn thì dựa vào dòng thời gian “Bạn còn xxhyy để trả lời”, hoặc nhấn vào tab “Giáo viên"

 • Chỉ xác nhận được với các yêu cầu còn thời hạn trả lời

Bước 3: Nhấn nút “Từ chối"

Kết quả: Từ chối yêu cầu thành công

  1.  Huỷ bỏ yêu cầu khoá học

Bước 1: Tại trang chủ của hệ thống, nhấn vào Tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Quản lý yêu cầu khoá học” 

Bước 2: Tại màn hình Quản lý yêu cầu khoá học, nhấn “Xem chi tiết" ở 1 yêu cầu khoá học

Bước 3: Nhấn nút “Huỷ bỏ"

Bước 4: Chọn lý do huỷ bỏ, nhấn nút “Xác nhận"

Kết quả: Huỷ bỏ yêu cầu đăng ký học thành công.

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form Đăng ký tài khoản, nhập đầy đủ các thông tin tài khoản muốn đăng ký

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Đăng ký”

Kết quả: Đăng ký tài khoản thành công, tự động đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký.

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form đăng nhập, nhập các thông tin 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, nhấn nút “Đăng nhập”

Kết quả: Đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, nhấn nút “Trở thành Trung Tâm" để đăng ký trở thành trung tâm gia sư

Bước 2: Tại màn hình Đăng ký trở thành trung tâm, nhập đầy đủ các thông tin, sau đó nhấn nút “Đăng ký trung tâm" 

Bạn cần điền đầy đủ những thông tin bắt buộc (*)

Bước 3: Sau khi gửi đăng ký trung tâm thành công sẽ hiển thị màn hình thông báo hoàn thành đăng ký, nhấn nút “Quản lý trung tâm" để vào trang quản lý trung tâm. Nhấn nút “Quay về trang chủ" để quay về hiển thị trang chủ.

 • Trường hợp trung tâm chưa được kiểm định thì khi vào Quản lý trung tâm sẽ chỉ hiển thị dòng “Wizi đang kiểm định thông tin Trung Tâm của bạn. Vui lòng quay lại khi nhận được email thông báo hoàn thành xác thực.” Chỉ khi nào trung tâm được admin kiểm định thì bạn mới có thể thao tác các chức năng trong quản lý trung tâm.

  1. Quản lý trung tâm

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản trung tâm, tại trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Quản lý trung tâm" để vào trang quản lý trung tâm

Hoặc click vào tên trung tâm “ABC” chọn “Quản lý trung tâm gia sư ABC”

Bước 2: Màn hình quản lý trung tâm hiển thị

  1. Cập nhật thông tin Giới thiệu về trung tâm

Bước 1: Tại trang Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin trung tâm" > “Giới thiệu về trung tâm" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại màn hình Giới thiệu về trung tâm, nhập bài viết mô tả về trung tâm, sau đó nhấn nút “Đăng bài viết" để cập nhật thông tin giới thiệu về trung tâm.

Kết quả: Lưu thông tin Giới thiệu về trung tâm thành công

  1. Cập nhật Thông tin trung tâm

Bước 1: Tại trang Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin trung tâm" > “Thông tin trung tâm" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại màn hình Thông tin trung tâm, chỉnh sửa, bổ sung các thông tin về trung tâm, sau đó nhấn nút “Lưu thông tin"

Kết quả: Lưu thông tin về trung tâm thành công

  1.  Quản lý chi nhánh - Danh sách các chi nhánh của trung tâm

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin trung tâm" > “Quản lý chi nhánh" ở thanh menu bên trái

Kết quả: Hiển thị màn hình Quản lý chi nhánh, danh sách các chi nhánh của trung tâm hiển thị ở phần “Các chi nhánh của trung tâm"

  1.  Quản lý chi nhánh - Thêm chi nhánh

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin trung tâm" > “Quản lý chi nhánh" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại màn hình Quản lý chi nhánh, nhập các thông tin về chi nhánh, sau đó nhấn nút “Thêm chi nhánh" để thêm chi nhánh của trung tâm

Kết quả: Thêm mới chi nhánh thành công, chi nhánh vừa thêm sẽ hiển thị dưới phần “Các chi nhánh của trung tâm"

  1.  Quản lý chi nhánh - Chỉnh sửa chi nhánh

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin trung tâm" > “Quản lý chi nhánh" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại phần “Các chi nhánh của trung tâm", nhấn vào icon “Sửa" ở 1 chi nhánh, nhấn nút “Chỉnh sửa chi nhánh" nếu muốn chỉnh sửa thông tin chi nhánh

Bước 3: Sau khi đồng ý chỉnh sửa chi nhánh, các thông tin của chi nhánh sẽ hiển thị vào các trường tương ứng. Chỉnh sửa các trường muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn  nút “Lưu thay đổi" để lưu các thông tin thay đổi

 • Nhấn nút “Huỷ chỉnh sửa" nếu muốn huỷ thao tác chỉnh sửa chi nhánh

Kết quả: Lưu chỉnh sửa chi nhánh thành công

  1.  Quản lý chi nhánh - Xoá chi nhánh

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin trung tâm" > “Quản lý chi nhánh" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại phần “Các chi nhánh của trung tâm", nhấn vào icon “Xoá" ở 1 chi nhánh, nhấn nút “Đồng ý"

Kết quả: Xoá chi nhánh thành công, chi nhánh vừa xoá không còn hiển thị trên danh sách “Các chi nhánh của trung tâm"

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý hình ảnh" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Nhấn vào “Upload ảnh avatar"  ở phần “Hình avatar" > Chọn hình ảnh > Nhấn “Lưu" để cập nhật hình ảnh avatar của trung tâm

Bước 3: Nhấn vào “Upload ảnh cover" ở phần “Hình cover" > Chọn hình ảnh > Nhấn “Lưu" để cập nhật hình ảnh cover của trung tâm 

Bước 4: Nhấn vào “Thêm hình ảnh" ở phần “Hình ảnh khác" > Chọn hình ảnh > nhấn “Hoàn thành" để thêm hình ảnh của trung tâm

Bước 5: Nhấn “Xem tất cả hình ảnh" để mở trang danh sách toàn bộ hình ảnh của trung tâm

Bước 6: Nhấn vào 1 hình ảnh để xem hình ảnh phóng to

Bước 7: Nhấn icon “Xoá" ở mỗi hình ảnh > nhấn “Xoá hình ảnh" để xoá hình ảnh khỏi danh sách

Kết quả: Quản lý hình ảnh của trung tâm thành công

  1. Quản lý lớp học tìm gia sư - Thêm lớp học mới

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý lớp học tìm gia sư" > “Thêm lớp học mới" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại màn hình Thêm lớp học mới, nhập đầy đủ các thông tin về lớp học, nhấn nút “Lưu và yêu cầu kiểm duyệt" để lưu thông tin lớp học và yêu cầu admin kiểm duyệt. Các lớp học sau khi được admin kiểm duyệt thì những người dùng khác mới nhìn thấy được

 • Nhấn nút “Lưu nháp" để lưu thông tin lớp học nhưng chưa gửi lên yêu cầu admin kiểm duyệt. Admin sẽ không thấy được lớp học lưu nháp này

 • Nhấn nút “Huỷ" > “Đồng ý huỷ" để huỷ bỏ các thông tin đang nhập, các thông tin đang nhập sẽ bị xoá hết

Kết quả: Thêm lớp học mới thành công 

  1. Quản lý lớp học tìm gia sư - Danh sách lớp học đã đăng

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý lớp học tìm gia sư" > “Danh sách lớp học đã đăng" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Nhập tên lớp học muốn tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm lớp học", sau đó nhấn icon “Tìm kiếm" => Hiển thị danh sách lớp học theo điều kiện tìm kiếm.

Bước 3: Nhấn nút “Thêm lớp mới" => Hiển thị màn hình Thêm lớp học mới (Xem thêm mục Quản lý lớp học tìm gia sư - Thêm lớp học mới)

Bước 4: Nhấn vào 1 lớp học => Hiển thị màn hình Thông tin chi tiết lớp học. Nhấn “Trở về trang trước" để quay về màn hình danh sách 

  1. Quản lý lớp học tìm gia sư - Chỉnh sửa lớp học 

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý lớp học tìm gia sư" > “Danh sách lớp học đã đăng" ở thanh menu bên trái

Bước 2:  Nhấn icon “Sửa" ở 1 lớp học, nhấn  “Chỉnh sửa lớp học" để thực hiện chỉnh sửa thông tin lớp học => Hiển thị màn hình Chỉnh sửa thông tin lớp học. Các thông tin của lớp học được hiển thị sẵn vào các trường tương ứng.

Bước 3: Tại màn hình Chỉnh sửa thông tin lớp học, nhập các thông tin muốn chỉnh sửa, nhấn nút “Lưu và yêu cầu kiểm duyệt" để lưu thông tin lớp học và yêu cầu admin kiểm duyệt. Các lớp học trước đó đã được kiểm duyệt, sau khi chỉnh sửa thì sẽ quay về trạng thái chờ kiểm duyệt. Các lớp học sau khi được admin kiểm duyệt thì những người dùng khác mới nhìn thấy được

 • Nhấn nút “Lưu nháp" để lưu thông tin lớp học nhưng chưa gửi lên yêu cầu admin kiểm duyệt. Admin sẽ không thấy được lớp học lưu nháp này

 • Nhấn nút “Huỷ" > “Đồng ý huỷ" để huỷ bỏ các thông tin đang nhập, quay về màn hình danh sách trước đó

Kết quả: Chỉnh sửa thông tin lớp học thành công, quay về màn hình danh sách trước đó

  1. Quản lý lớp học tìm gia sư - Xoá lớp học

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý lớp học tìm gia sư" > “Danh sách lớp học đã đăng" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Nhấn icon “Xoá" ở 1 lớp học > nhấn “Xoá lớp học" để xoá lớp học 

Kết quả: Xoá lớp học thành công, lớp học vừa xoá không còn hiển thị trên danh sách.

  1. Quản lý gia sư - Thêm mới gia sư

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Thêm mới gia sư" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại màn hình Thêm mới gia sư, nhập email của gia sư muốn thêm, sau đó nhấn “Thêm gia sư"

 • Có thể thêm mới nhiều gia sư bằng cách nhập email, nhấn phím Enter trên bàn phím hoặc nhấn chuột ra ngoài ô nhập email, sau đó tiếp tục nhập email tiếp theo

 

Kết quả: Thêm mới gia sư thành công

  1. Quản lý gia sư - Danh sách gia sư đã duyệt

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Danh sách gia sư đã duyệt" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Nhấn nút “Thêm gia sư" => Hiển thị màn hình Thêm gia sư mới (Xem thêm mục Quản lý gia sư - Thêm gia sư mới)

Bước 3: Nhấn icon “Xoá" ở 1 lớp học > nhấn “Đồng ý" để huỷ kết nối gia sư

  1. Quản lý gia sư - Danh sách gia sư chờ xác nhận

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Danh sách gia sư chờ xác nhận" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Nhấn nút “Thêm gia sư" => Hiển thị màn hình Thêm gia sư mới (Xem thêm mục Quản lý gia sư - Thêm gia sư mới)

Bước 3: Nhấn nút “Đồng ý" để đồng ý

Bước 4: Nhấn nút “Huỷ" > nhấn “Từ chối" để từ chối gia sư trở thành gia sư của trung tâm 

  1. Quản lý gia sư - Danh sách gia sư yêu cầu

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Danh sách gia sư yêu cầu" ở thanh menu bên trái => Hiển thị danh sách gia sư yêu cầu (Danh sách các gia sư nhấn đăng ký trở thành gia sư của trung tâm ở trang thông tin trung tâm)

Bước 2: Nhấn nút “Thêm gia sư" => Hiển thị màn hình Thêm gia sư mới (Xem thêm mục Quản lý gia sư - Thêm gia sư mới)

Bước 3: Nhấn nút “Đồng ý", nhấn nút “Đồng ý" để đồng ý gia sư trở thành gia sư của trung tâm

Bước 4: Nhấn nút “Từ chối" > nhấn “Từ chối" để từ chối gia sư trở thành gia sư của trung tâm

  1. Quản lý yêu cầu đăng ký học

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Danh sách gia sư chờ xác nhận" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Nhấn nút “Thêm gia sư" => Hiển thị màn hình Thêm gia sư mới (Xem thêm mục Quản lý gia sư - Thêm gia sư mới)

Bước 3: Nhấn nút “Huỷ" > nhấn “Từ chối" để từ chối gia sư trở thành gia sư của trung tâm 

  1. Quản lý yêu cầu dạy học - Danh sách yêu cầu mới nhất

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý yêu cầu dạy học" > “Danh sách yêu cầu mới nhất" ở thanh menu bên trái => Hiển thị danh sách yêu cầu đăng ký dạy học mới nhất

 • Trung tâm có tối đa 48 giờ để Đồng ý hoặc Từ chối yêu cầu đăng ký dạy học. Qua 48 giờ yêu cầu sẽ hiển thị là “Đã hết hạn" và trung tâm không thể xác nhận yêu cầu nữa.

 • Đối với yêu cầu trung tâm đồng ý yêu cầu dạy học sẽ hiển thị là “Đã duyệt"

 • Đối với yêu cầu trung tâm từ chối yêu cầu dạy học sẽ hiển thị là “Bạn đã từ chối"

Bước 2:  Nhập từ khoá tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm yêu cầu dạy học", nhấn icon Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm

Bước 3: Nhấn nút “Đồng ý" > nhấn nút “Đồng ý" để đồng ý cho gia sư tham gia dạy học

Bước 4: Nhấn nút “Từ chối" > nhấn “Từ chối" để từ chối không cho gia sư tham gia dạy học 

  1. Quản lý yêu cầu dạy học -  Yêu cầu đang chờ duyệt

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý yêu cầu dạy học" > “Yêu cầu đang chờ duyệt" ở thanh menu bên trái => Hiển thị danh sách yêu cầu đăng ký dạy học đang chờ trung tâm duyệt

 • Trung tâm có tối đa 48 giờ để Đồng ý hoặc Từ chối yêu cầu đăng ký dạy học. Qua 48 giờ yêu cầu sẽ hiển thị là “Đã hết hạn" và trung tâm không thể xác nhận yêu cầu nữa.

Bước 2:  Nhập từ khoá tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm yêu cầu dạy học", nhấn icon Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm

Bước 3: Nhấn nút “Đồng ý" > nhấn nút “Đồng ý" để đồng ý cho gia sư tham gia dạy học

Bước 4: Nhấn nút “Từ chối" > nhấn “Từ chối" để từ chối không cho gia sư tham gia dạy học 

  1. Quản lý bài viết - Thêm mới bài viết

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý bài viết" > “Thêm mới bài viết"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình Thêm mới bài viết

Bước 2:  Nhập đầy đủ các thông tin bài viết, sau đó nhấn nút “Đăng bài viết" để lưu thông tin bài viết

Kết quả: Đăng bài viết thành công

  1. Quản lý bài viết - Quản lý chủ đề bài viết 

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý bài viết" > “Quản lý chủ đề bài viết"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình Quản lý chủ đề bài viết

Bước 2: Nhập tên chủ đề, nhấn nút “Thêm chủ đề" để thêm mới chủ đề bài viết

Bước 3: Nhập tên chủ đề và ô “Tìm kiếm chủ đề bài viết", nhấn icon Tìm kiếm để tìm kiếm chủ đề bài viết

Bước 4: Nhấn icon “Sửa" ở 1 chủ đề, nhấn nút “Lưu chỉnh sửa" để lưu thông tin cần sửa

Bước 5: Nhấn icon “Xoá" ở 1 chủ đề, nhấn nút “Xoá chủ đề" để xoá chủ đề bài viết

  1. Quản lý bài viết - Bài viết đã đăng 

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý bài viết" > “Bài viết đã đăng"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình danh sách bài viết đã đăng

Bước 2: Nhập tên bài viết, chọn chủ đề bài viết để tìm kiếm bài viết

Bước 3: Nhấn “Thêm bài viết" => Hiển thị màn hình Thêm bài viết mới (Xem thêm mục Quản lý bài viết - Thêm bài viết mới)

  1. Quản lý bài viết - Bài viết đã đăng - Chỉnh sửa bài viết

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý bài viết" > “Bài viết đã đăng"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình danh sách bài viết đã đăng

Bước 2: Nhấn icon “Sửa" ở 1 bài biết, nhấn nút “Chỉnh sửa bài viết" để chỉnh sửa bài viết => Hiển thị màn hình chỉnh sửa bài viết.

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, sau đó nhấn nút “Lưu bài viết"

Kết quả: Chỉnh sửa bài viết thành công

  1. Quản lý bài viết - Bài viết đã đăng - Xoá bài viết

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý bài viết" > “Bài viết đã đăng"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình danh sách bài viết đã đăng

Bước 2: Nhấn icon “Xoá” ở 1 bài viết, nhấn nút “Xoá bài viết"

 Kết quả: Xoá bài viết thành công

  1. Yêu cầu liên hệ - Yêu cầu mới nhất

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Yêu cầu liên hệ” > “Yêu cầu mới nhất"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình danh sách yêu cầu mới nhất 

 • Đối với yêu cầu chưa được xử lý sẽ hiển thị trạng thái “Chờ duyệt"

 • Đối với yêu cầu đã tiếp nhận: hiển thị trạng thái “Đang xử lý"

 • Đối với yêu cầu đã hoàn thành xử lý: hiển thị trạng thái “Đã liên hệ"

Bước 2: Tại màn hình danh sách yêu cầu mới nhất, nhập tên hoặc email cần tìm kiếm vào ô “Tên hoặc email", chọn “Trạng thái yêu cầu" để tìm kiếm yêu cầu 

 • Nhấn icon “X" để xoá các điều kiện tìm kiếm, màn hình danh sách hiển thị về mặc định 

 • Danh sách Yêu cầu chờ xử lý, Yêu cầu đang xử lý, Yêu cầu đã xử lý hiển thị tương ứng theo từng trạng thái của yêu cầu, các thông tin hiển thị tương tự màn hình Danh sách yêu cầu mới nhất  

  1. Yêu cầu liên hệ -  Xử lý yêu cầu

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Yêu cầu liên hệ” > “Yêu cầu mới nhất"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình danh sách yêu cầu mới nhất 

 • Đối với yêu cầu chưa được xử lý sẽ hiển thị trạng thái “Chờ duyệt"

 • Đối với yêu cầu đã tiếp nhận: hiển thị trạng thái “Đang xử lý"

 • Đối với yêu cầu đã hoàn thành xử lý: hiển thị trạng thái “Đã liên hệ"

Bước 2: Tại màn hình danh sách yêu cầu mới nhất, nhấn “Chi tiết" để hiển thị thông tin chi tiết của yêu cầu 

Bước 3: Nhấn nút “Tiếp nhận" để tiếp nhận yêu cầu

Bước 4:  Nhấn nút “Hoàn thành", nhập nội dung hoàn thành, nhấn “Đồng ý hoàn thành" để hoàn thành xử lý yêu cầu

 

 Bước 5: Nhấn nút “Xử lý lại yêu cầu", nhập nội dung, nhấn “Đồng ý tiếp nhận" để quay lại xử lý yêu cầu

  1. Đăng ký tài khoản

Có thể đăng ký tài khoản trực tiếp bằng cách click vào nút “Trở thành trung tâm”

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form Đăng ký tài khoản, nhập đầy đủ các thông tin tài khoản muốn đăng ký

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Đăng ký”

Kết quả: Đăng ký tài khoản thành công, tự động đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký

  1. Đăng nhập

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tại form đăng nhập, nhập các thông tin 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, nhấn nút “Đăng nhập”

Kết quả: Đăng nhập thành công vào hệ thống

  1. Trở thành trung tâm gia sư

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, nhấn nút “Trở thành Trung Tâm" để đăng ký trở thành trung tâm gia sư

Bước 2: Tại màn hình Đăng ký trở thành trung tâm, chọn “NHÓM CỘNG TÁC VIÊN (100% GIA SƯ), nhập đầy đủ các thông tin, sau đó nhấn nút “Đăng ký trung tâm" 

Bạn cần điền đầy đủ những thông tin bắt buộc (*)

Bước 3: Sau khi gửi đăng ký trung tâm thành công sẽ hiển thị màn hình thông báo hoàn thành đăng ký, nhấn nút “Quản lý trung tâm" để vào trang quản lý trung tâm. Nhấn nút “Quay về trang chủ" để quay về hiển thị trang chủ.

 • Trường hợp trung tâm chưa được kiểm định thì khi vào Quản lý trung tâm sẽ chỉ hiển thị dòng “Wizi đang kiểm định thông tin Trung Tâm của bạn. Vui lòng quay lại khi nhận được email thông báo hoàn thành xác thực.” Chỉ khi nào trung tâm được admin kiểm định thì bạn mới có thể thao tác các chức năng trong quản lý trung tâm.

  1. Quản lý trung tâm

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản trung tâm, tại trang chủ của hệ thống, nhấn nút “Quản lý trung tâm" để vào trang quản lý trung tâm

Hoặc click vào tên trung tâm “ABC” chọn “Quản lý nhóm ABC”

Bước 2: Màn hình quản lý trung tâm hiển thị

  1. Quản lý gia sư - Thêm gia sư mới

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Thêm gia sư mới" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại màn hình Thêm mới gia sư, nhập email của gia sư muốn thêm, sau đó nhấn “Thêm gia sư"

 • Có thể thêm mới nhiều gia sư bằng cách nhập email, nhấn phím Enter trên bàn phím hoặc nhấn chuột ra ngoài ô nhập email, sau đó tiếp tục nhập email tiếp theo

Kết quả: Thêm mới gia sư thành công

  1. Quản lý gia sư - Gia sư đã duyệt

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Gia sư đã duyệt" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Nhấn nút “Thêm gia sư" => Hiển thị màn hình Thêm gia sư mới (Xem thêm mục Quản lý gia sư - Thêm gia sư mới)

Bước 3: Nhấn icon “Xoá" ở 1 lớp học > nhấn “Đồng ý" để huỷ kết nối gia sư

  1. Quản lý gia sư - Gia sư chờ xác nhận

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Gia sư chờ xác nhận" ở thanh menu bên trái => Hiển thị danh sách gia sư chờ xác nhận

Bước 2: Nhấn nút “Thêm gia sư" => Hiển thị màn hình Thêm gia sư mới (Xem thêm mục Quản lý gia sư - Thêm gia sư mới)

Bước 3: Nhấn nút “Đồng ý" để đồng ý

Bước 4: Nhấn nút “Huỷ" > nhấn “Từ chối" để từ chối 

  1. Quản lý gia sư - Gia sư đã đăng ký

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý gia sư" > “Gia sư đã đăng ký" ở thanh menu bên trái => Hiển thị danh sách gia sư đã đăng ký (Danh sách các gia sư nhấn đăng ký trở thành gia sư của trung tâm ở trang thông tin trung tâm)

Bước 2: Nhấn nút “Thêm gia sư" => Hiển thị màn hình Thêm gia sư mới (Xem thêm mục Quản lý gia sư - Thêm gia sư mới)

Bước 3: Nhấn nút “Đồng ý", nhấn nút “Đồng ý" để đồng ý gia sư trở thành gia sư của trung tâm

Bước 4: Nhấn nút “Huỷ" > nhấn “Huỷ" để từ chối gia sư trở thành gia sư của trung tâm 

  1. Yêu cầu tìm gia sư > Yêu cầu mới

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Yêu cầu tìm gia sư" > “Yêu cầu mới" ở thanh menu bên trái => Hiển thị danh sách yêu cầu tìm gia sư mới nhất

  1. Thông tin nhóm - Thông tin chung

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin nhóm" > “Thông tin chung" ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình thông tin chung của nhóm cộng tác viên

Bước 2:  Nhập các thông tin chung của nhóm cộng tác viên cần chỉnh sửa

Bước 3: Nhấn nút “Lưu thông tin" để lưu các thông tin vừa nhập

  1. Thông tin chung - Giới thiệu về trung tâm

Bước 1: Tại trang Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin chung" > “Giới thiệu về trung tâm" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại màn hình Giới thiệu về trung tâm, nhập bài viết mô tả về trung tâm, sau đó nhấn nút “Đăng bài viết" để cập nhật thông tin giới thiệu về trung tâm.

Kết quả: Lưu thông tin Giới thiệu về trung tâm thành công

  1. Thông tin chung - Quản lý chi nhánh

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin chung" > “Quản lý chi nhánh" ở thanh menu bên trái

Kết quả: Hiển thị màn hình Quản lý chi nhánh, danh sách các chi nhánh của trung tâm hiển thị ở phần “Các chi nhánh của trung tâm"

 

  1. Thông tin chung - Quản lý hình ảnh

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin chung" > “Quản lý hình ảnh" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Nhấn vào “Upload ảnh avatar"  ở phần “Hình avatar" > Chọn hình ảnh > Nhấn “Lưu" để cập nhật hình ảnh avatar của trung tâm

Bước 3: Nhấn vào “Upload ảnh cover" ở phần “Hình cover" > Chọn hình ảnh > Nhấn “Lưu" để cập nhật hình ảnh cover của trung tâm 

Bước 4: Nhấn vào “Thêm hình ảnh" ở phần “Hình ảnh khác" > Chọn hình ảnh > nhấn “Hoàn thành" để thêm hình ảnh của trung tâm

Bước 5: Nhấn “Xem tất cả hình ảnh" để mở trang danh sách toàn bộ hình ảnh của trung tâm

Bước 6: Nhấn vào 1 hình ảnh để xem hình ảnh phóng to

Bước 7: Nhấn icon “Xoá" ở mỗi hình ảnh > nhấn “Xoá hình ảnh" để xoá hình ảnh khỏi danh sách

Kết quả: Quản lý hình ảnh của trung tâm thành công

  1. Thông tin chung - Quản lý chủ đề bài viết 

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin chung" > “Quản lý chủ đề bài viết"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình Quản lý chủ đề bài viết

Bước 2: Nhập tên chủ đề, nhấn nút “Thêm chủ đề" để thêm mới chủ đề bài viết

Bước 3: Nhập tên chủ đề và ô “Tìm kiếm chủ đề bài viết", nhấn icon Tìm kiếm để tìm kiếm chủ đề bài viết

Bước 4: Nhấn icon “Sửa" ở 1 chủ đề, nhấn nút “Lưu chỉnh sửa" để lưu thông tin cần sửa

Bước 5: Nhấn icon “Xoá" ở 1 chủ đề, nhấn nút “Xoá chủ đề" để xoá chủ đề bài viết

  1. Thông tin chung - Quản lý bài viết 

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin chung" > “Quản lý bài viết"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình danh sách bài viết đã đăng

Bước 2: Nhập tên bài viết, chọn chủ đề bài viết để tìm kiếm bài viết

Bước 3: Nhấn “Thêm bài viết" => Hiển thị màn hình Thêm bài viết mới (Xem thêm mục Thông tin chung - Quản lý bài viết - Thêm bài viết mới)

  1. Thông tin chung - Quản lý bài viết - Thêm mới bài viết

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin chung" > “Quản lý bài viết" => Hiển thị màn hình Quản lý bài viết

Bước 2:  Nhập đầy đủ các thông tin bài viết, sau đó nhấn nút “Đăng bài viết" để lưu thông tin bài viết

Kết quả: Đăng bài viết thành công

  1. Quản lý bài viết - Bài viết đã đăng - Chỉnh sửa bài viết

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Quản lý bài viết" > “Bài viết đã đăng"  ở thanh menu bên trái => Hiển thị màn hình danh sách bài viết đã đăng

  1.  Quản lý chi nhánh - Thêm chi nhánh

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin chung" > “Quản lý chi nhánh" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại màn hình Quản lý chi nhánh, nhập các thông tin về chi nhánh, sau đó nhấn nút “Thêm chi nhánh" để thêm chi nhánh của trung tâm

Kết quả: Thêm mới chi nhánh thành công, chi nhánh vừa thêm sẽ hiển thị dưới phần “Các chi nhánh của trung tâm"

  1.  Quản lý chi nhánh - Chỉnh sửa chi nhánh

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin chung" > “Quản lý chi nhánh" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại phần “Các chi nhánh của trung tâm", nhấn vào icon “Sửa" ở 1 chi nhánh, nhấn nút “Chỉnh sửa chi nhánh" nếu muốn chỉnh sửa thông tin chi nhánh

Bước 3: Sau khi đồng ý chỉnh sửa chi nhánh, các thông tin của chi nhánh sẽ hiển thị vào các trường tương ứng. Chỉnh sửa các trường muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn  nút “Lưu thay đổi" để lưu các thông tin thay đổi

 • Nhấn nút “Huỷ chỉnh sửa" nếu muốn huỷ thao tác chỉnh sửa chi nhánh

Kết quả: Lưu chỉnh sửa chi nhánh thành công

  1.  Quản lý chi nhánh - Xoá chi nhánh

Bước 1: Tại màn hình Quản lý trung tâm, nhấn vào menu “Thông tin trung tâm" > “Quản lý chi nhánh" ở thanh menu bên trái

Bước 2: Tại phần “Các chi nhánh của trung tâm", nhấn vào icon “Xoá" ở 1 chi nhánh, nhấn nút “Đồng ý"

Kết quả: Xoá chi nhánh thành công, chi nhánh vừa xoá không còn hiển thị trên danh sách “Các chi nhánh của trung tâm"